Keta Park Floodplain Restoration Design, Suquamish Tribe